Wat zijn de gevolgen voor het partnerpensioen indien u gaat samenwonen. In deze post geef ik u 7 tips waar u op moet letten.

Dochterlief gaat samenwonen, tijd om het  partnerpensioen nader te bekijken. Vader geeft enkele tips …

Na twee jaar alleenstaand/zelfstandig wonen in een huurhuis (appartement), gaat mijn dochter (29 jaar) binnenkort met haar vriend samenwonen als voorloper op een mogelijk toekomstig huwelijk. Haar vriend trekt bij haar in. Maar biedt de pensioenregeling van haar partner haar wel een goed partnerpensioen als vangnet aan? Vanuit mijn pensioenachtergrond heb ik mijn dochter enkele tips gegeven.

Als je partner tijdens de periode van partnerschap onverhoopt komt te overlijden, komt er dan een nabestaandenpensioen tot uitkering? En zo ja, is dit partnerpensioen wel hoog genoeg? Lang niet altijd wordt een partnerpensioen uitgekeerd. En als het al uitgekeerd wordt, dan leert de ervaring dat de uitkering vaak tegenvalt. Een goed partnerpensioen komt grofweg neer op de helft van het inkomen van de overleden partner.

Alvorens nader in te gaan op het fenomeen partnerpensioen, sta ik even stil bij vier overige punten die ook met het ongehuwd samenwonen te maken hebben.

 

Hoe samenwonen

Als je ongehuwd gaat samenwonen dan moet je je als eerste afvragen hoe je gaat samenwonen. Je hebt de keuze uit:

 • samenwonen zonder samenlevingsovereenkomst;
 • samenwonen met (notariële) samenlevingsovereenkomst;
 • geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden;
 • geregistreerd partnerschap in (beperkte) gemeenschap van goederen.

Mijn dochter en haar vriend hebben gekozen voor geregistreerd partnerschap in (beperkte) gemeenschap van goederen.

 

Belasting

Samenwonen heeft financiële gevolgen.  Als je gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld je aftrekposten, heffingskorting en toeslagen. Ook moet je nagaan wat dit betekent voor de voorlopige aanslag of jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting van jou en je partner. Maar in dit artikel wordt hierop niet verder ingegaan.

 

Huishoud administratie

Bij elkaar intrekken brengt een nieuwe financiële situatie met zich mee. Je moet afspraken maken over wie wat betaalt en over je administratie. Ik heb mijn dochter en haar vriend tips gegeven hoe ze de administratie zo praktisch en efficiënt mogelijk naar de maatstaven van nu (denk aan digitale betaling/archivering) kunnen inrichten. Over dit onderwerp publiceer ik binnenkort een apart artikel. Als je echter eerder wil weten welke tips ik hierover heb gegeven, stuur mij dan via het contactformulier een bericht.

 

Inboedellijst

Geregistreerd partnerschap in (beperkte) gemeenschap van goederen betekent dat alle goederen, aangeschaft ná aanvang van het partnerschap, automatisch gemeenschappelijk bezit worden en bij een eventueel uit elkaar gaan fifty-fifty moeten worden verdeeld. Daarentegen blijven alle reeds in je bezit zijnde goederen alsmede de reeds geërfde of nog te erven bezittingen in ieders eigendom. Dit houdt in dat je vóór aanvang van het partnerschap een inboedellijst met een opsomming van de in je bezit zijnde goederen dient op te stellen en met beide handtekeningen erop dient te bewaren.

Ik heb voor mijn dochter en haar vriend een format opgesteld ter invulling. Ik stel dit format aan mijn gewaardeerde volgers graag beschikbaar, laat hiervoor via het contactformulier een bericht achter.

 

Partnerpensioen: inventarisatie, toelichting en tips

Als eerste dient nagegaan te worden: wat is waar verzekerd. Ten tweede, je dient na te gaan waar je met zekerheid op kunt rekenen in geval van overlijden van je partner tijdens de periode van partnerschap, doch vóór de pensioendatum. Maar ga ook na waar je op kunt rekenen in geval van scheiden. Ten derde, ga voor jezelf na of de uitkering van het partnerpensioen waar je op rekent qua niveau adequaat is. Ten vierde, als dit niveau van het partnerpensioen niet voldoende is, welke actie kan je dan het beste ondernemen? Oftewel: welk soort product bij welke soort instelling aanvullend verzekeren?

 

Tip 1

Inventarisatie
Moet mijn partner mij wel/niet aanmelden bij zijn pensioenuitvoerder?

Toelichting
Stellen die ongehuwd samenwonen hebben niet automatisch recht op partnerpensioen. De regels hiervoor verschillen van pensioenuitvoerder tot pensioenuitvoerder. Bij geregistreerd partnerschap of huwelijk wordt de partner automatisch verzekerd voor partnerpensioen. Ook wordt de partner automatisch verzekerd als de pensioenuitvoerder het partnerpensioen verzekert op basis van het “onbepaalde partner” - systeem.

Tip
Neem het zekere voor het onzekere en laat je partner jou bij de pensioenuitvoerder zelf aanmelden per aangetekend verzonden brief of per e-mail. Er is dan aantoonbaar bewijs dat aanmelding heeft plaatsgevonden. Want je wilt natuurlijk niet het risico lopen dat je lange tijd hebt samengewoond en misschien intussen ook kinderen hebt, maar geen partnerpensioen uitgekeerd krijgt na het overlijden van je partner, enkel en alleen omdat je partner jou niet (op tijd) had aangemeld.

 

Tip 2

Inventarisatie
Ga bij je pensioenuitvoerder van je partner na of er sprake is van een aanvulling op het partnerpensioen als je geen recht hebt op een ANW-uitkering.

Toelichting
Je krijgt na het overlijden van je partner niet automatisch een nabestaandenpensioen van de staat (ANW-pensioen). Je ontvangt een ANW-pensioen van circa € 1.200 per maand bruto, alleen als je een kind van onder de 18 jaar hebt en zelf een inkomen hebt van minder dan € 800 per maand bruto.  Heb je een hoger inkomen, dan wordt het ANW-pensioen gekort. Als je inkomen meer is dan € 2.500 per maand bruto, dan ontvang je helemaal geen ANW-pensioen.

Bij sommige pensioenuitvoerders is sprake van een aanvulling op het partnerpensioen als je als nabestaande geen recht hebt op ee ANW-pensioen. Deze aanvulling wordt dan uitgekeerd tot jou AOW-leeftijd.

Tip
Als bij de pensioenuitvoerder van je partner geen sprake is van een (tijdelijke) aanvulling op het nabestaandenpensioen, ga dan na of bij de pensioenuitvoerder van je partner op vrijwillige basis een ANW-hiaatverzekering kan worden afgesloten. Indien dit niet mogelijk is, dan kan het hiaat het beste gedekt worden door middel van een (extra) overlijdensrisicoverzekering.

Om de overlijdensuitkering bij overlijden van de partner netto te laten geschieden, dient je partner de verzekerde en jij de premiebetaler te zijn.

 

Tip 3

Inventarisatie
Ga na of de nieuwe wetgeving van aftopping van pensioenopbouw op de pensioensituatie van je partner van toepassing is.

Toelichting
Als je partner een bruto jaarsalaris van meer dan € 100.000 verdient, dan wordt de opbouw van het ouderdomspensioen – en daardoor ook het meeverzekerde partnerpensioen – afgetopt. Daardoor is het meeverzekerde partnerpensioen in relatie tot het salaris van je partner laag.

Tip
Als de opbouw van het partnerpensioen bij de pensioenuitvoerder van je partner wordt afgetopt, dan geldt ook hier om bij de pensioenuitvoerder van je partner na te gaan of het mogelijk is om op vrijwillige basis via de bijspaarmodule het partnerpensioen bij te verzekeren. Zo niet, dan kan je een nabestaandenlijfrente bij een bankinstelling of verzekeraar afsluiten.

Echter, het meest eenvoudige is om in plaats van een nabestaandenlijfrente een (extra) overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

 

Tip 4

Inventarisatie
Ga na hoe het partnerpensioen bij de pensioenuitvoerder van je partner is verzekerd, op risicobasis of opbouwbasis?

Toelichting
Het partnerpensioen kan evenals het ouderdomspensioen van jaar tot jaar worden opgebouwd. In dat geval is er sprake van partnerpensioen op opbouwbasis. Dat wil zeggen dat voor de opbouw van het partnerpensioen een spaarpotje wordt aangelegd. De uitkering van het opgebouwde partnerpensioen wordt gefinancierd uit het opgebouwde spaarpotje (netto premie plus rendement). Bij het systeem van partnerpensioen op opbouwbasis krijgt de ex-partner bij scheiden altijd een premievrij partnerpensioen (bijzonder partnerpensioen) toegekend.  

Soms wordt het partnerpensioen niet opgebouwd, maar is het op risicobasis verzekerd (er wordt dan geen spaarpotje aangehouden). Of er is sprake van een combinatie van beide. Als het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd, wordt dit alleen uitgekeerd bij overlijden van je partner vóór de pensioendatum. Bij overlijden ná de pensioendatum, wordt geen partnerpensioen uitgekeerd. Dus later heb je dan een probleem.

Ook bij scheiding heb je geen recht op een opgebouwd premievrij partnerpensioen (bijzonder partnerpensioen), tenzij de uitvoerder bij scheiding reglementair een deel van het opgebouwd ouderdomspensioen moet omzetten in bijzonder partnerpensioen.

Tip
Als bij de pensioenuitvoerder van je partner sprake is van partnerpensioen op risicobasis, wees dan alert op de pensioendatum of op de scheidingsdatum. Kom dan in actie om een deel van het opgebouwd ouderdomspensioen om te (laten) zetten in partnerpensioen.

 

Tip 5

Inventarisatie
Ga na welk niveau van partnerpensioen bij de pensioenuitvoerder van je partner is verzekerd in geval van overlijden vóór de pensioendatum: het “opgebouwde” partnerpensioen of het “te bereiken” partnerpensioen.

Toelichting
In veel pensioenregelingen is vastgelegd dat bij overlijden vóór de pensioendatum (in vakterm: “vroegoverlijden”) aan de overgebleven partner een “te bereiken” partnerpensioen wordt uitgekeerd. Het “te bereiken” partnerpensioen is gelijk aan het niveau dat bereikt zou zijn als de deelname aan de pensioenregeling (met bevroren pensioengrondslag) tot aan de pensioendatum zou zijn gecontinueerd. Op de overlijdensdatum is namelijk nog niet het volledige partnerpensioen opgebouwd. Het deel van het volledige partnerpensioen dat door vroegoverlijden nog niet is opgebouwd wordt op risicobasis verzekerd.

In geval van “te bereiken” partnerpensioen, wordt dus bij overlijden het volledige (in plaats van slechts het “opgebouwde”) partnerpensioen uitgekeerd en dat scheelt natuurlijk een slok op de borrel.

Tip
Als bij overlijden slechts het “opgebouwde” partnerpensioen wordt uitgekeerd, pas dan tip 2 ook hier toe.

 

Tip 6

Inventarisatie
Als er sprake is van een  groot leeftijdsverschil tussen jou en je partner (lees: je partner is veel ouder dan jij), ga dan na of de pensioenregeling van de pensioenuitvoerder van je partner een korting op partnerpensioen wegens groot leeftijdsverschil hanteert.

Toelichting
Recente wetgeving verbiedt deze korting vanwege leeftijdsdiscriminatie. De wetgeving is echter niet met terugwerkende kracht ingevoerd. In sommige oude pensioenregelingen kan nog steeds voorkomen dat het meeverzekerde partnerpensioen wordt gekort wegens groot leeftijdsverschil (een korting van het partnerpensioen van 2,5% voor ieder jaar dat de partner ouder is dan 10 jaar) . Als de pensioenaanspraken van je (veel) oudere partner zijn gebaseerd op zo’n oude pensioenregeling, dan kan je hiermee te maken hebben.

Tip
De oude pensioenregelingen bevatten meestal geen bijspaarmodule. Een tekort in partnerpensioen kan dus alleen via een nabestaandenlijfrente of een (extra) overlijdensrisicoverzekering worden afgedekt.

 

Tip 7

Inventarisatie
Ga na of je partner een ex-partner (of wellicht meerdere) heeft gehad?

Toelichting
Als de pensioenregeling van de pensioenuitvoerder van je partner uitgaat van het systeem van partnerpensioen op opbouwbasis en je partner een ex-partner heeft, dan is de kans groot dat een deel van het verzekerde partnerpensioen aan de ex-partner toekomt. Hetgeen jou toekomt kan dan tegenvallen.

Tip
Ook in dit geval kan een hiaat het beste door middel van een overlijdensrisicoverzekering worden gedekt (zie tip 2).

 

Tenslotte

Binnenkort publiceer ik een vervolg op dit artikel. Daarin wil ik dan een representatieve pensioensituatie aan de hand van bovenvermelde tekst cijfermatig uitwerken. Om te laten zien hoe de inventarisatie precies verloopt en wat er allemaal om de hoek komt kijken, zoals: persoonlijk behoeftepatroon, pensioenreglement, uniform pensioenoverzicht (UPO), info uit Mijnpensioenoverzicht.nl, etc. Ik laat dan zien of er behoefte is om bij te verzekeren en bij welke soort instantie je de verzekering het beste kan onderbrengen. Want uiteindelijk spreken cijfers meer dan woorden.

Als je echter eerder de cijfermatige uitwerking wil ontvangen, stuur mij dan via het contactformulier een bericht. Dit kun je ook doen als je problemen ondervindt bij je eigen onderzoek van partnerpensioen uitkering. Ik bied immers mijn gewaardeerde lezers – onder bepaalde voorwaarden – graag kosteloos hulp en/of begeleiding aan.

 

1 gedachte over “Samenwonen: wat betekent dit voor je partnerpensioen? 7 tips

 1. Hallo Wim,
  Duidelijk en uitgebreid verhaal.
  Er staan een paar punten in waar ik ook nog actie op moet ondernemen.
  Dank je wel
  Gerjon

Een reactie plaatsen

Welkom op mijn blog. Mijn naam is Wim
(60-plusser). Ik heb altijd gewerkt binnen de financiële branche en ben eind 2017 vervroegd met pensioen gegaan. Ik heb in mijn loopbaan veel meegemaakt en wil mijn goede en slechte ervaringen graag met jullie delen. Ik ben geen professionele schrijver, maar een senior die veel van zijn vak houdt en daar graag over schrijft. Ik nodig je uit mijn artikelen te lezen, leer van mijn fouten en doe er je voordeel mee.
 
Ik richt mij op de niet-vermogende particulier of ondernemer (IB-er of ZZP-er), die binnen de huidige complexe wereld van financiële aangelegenheden, pensioenzaken en zzp-ondernemerschap een “praatmaat” goed kan gebruiken. Ik bied je – als mijn zeer gewaardeerde volger – graag kosteloos hulp en/of begeleiding in dingen waar je zelfstandig niet uitkomt.
 
Een berichtje achterlaten mag natuurlijk altijd en mocht je vragen en/of suggesties hebben, dan mag je uiteraard contact met mij opnemen via het contactformulier.

PensioenPlusser Social Media

Like ons op Facebook

NIEUWSBRIEF

NIEUW

ARCHIEF

Archief

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.